سبد خرید 0
هیدرولیک
شیرهای کنترل جهت چک ولو کنترل فشار فلو کنترل لول سوئیچ-لول متر فیلتر اتصالات هیدرولیک شیلنگ هیدرولیک پمپ هیدرولیک سیلندر هیدرولیک
پنوماتیک ابزار دقیق برق صنعتی پروژه ها
مقاله ها
تماس با ما
درباره ما

شیر کنترل جهت برقی 4/3 DIRECTIONAL VALVE 4/3

مشخصات کلی

چرخش( در عملگرها و توقف آنها در موقعیتي خاص مي باشد .جهت ايجاد عملکرد مناسب شیر ،طراحي آنها بر مبنای تعداد دهانه های ورودی و خروجي شیر و تعداد وضعیت های کاری شیر صورت مي گیرد. 
به عنوان مثال شیر دارای 2 دهانه و دو وضعیت کاری ،به عنوان شیر 2/2 شناخته مي شود 2 چپ تعداد دهانه و 2 راست تعداد وضعیت شیر است. 
 
  
     شکل)5-2( نماد شیر 2/2  
 
يک شیر که دارای 4 دهانه و 3 وضعیت کاری مي باشد تحت عنوان شیر کنترل جهت 3/4 شناخته مي شود. 
      
     شکل)5-2( نماد شیر 3/4 وسط باز 
 
: P       دهانه فشار )دهانه متصل به پمپ( 
: T     تانک 
A و : B دهانه های کاری در نماد شیر نشان داده شده ،در وضعیت وسط 4 دهانه P ،B ،A وT  به هم راه دارند .در وضعیت کاری سمت راست نماد ،P=>A وB=>T برقرار است .و در وضعیت کاری سمت چپ نماد ،P=>B و A=>T برقرار است. 
 
اين شیرها بر حسب نوع طراحي آنها ،به دو گروه طبقه بندی مي شوند : 
1.    شیرهای کنترل جهت نشستي  )پاپت دار( 
2.    شیرهای کنترل جهت کشويي   )اسپول دار( 
که هر کدام مي توانند به صورت مستقیم  و يا تحت فرمان  کنترل شوند. 
مستقیم و يا غیرمستقیم بودن تحريک شیر به نیروی لازم جهت تحريک آن و نتیجتاً ابعاد شیر) سايز اسمي( بستگي دارد. 
                                                           
5-2( شیرهای کنترل جهت نشستي 
 
      
 
     شکل)5-3( شیرهای کنترل جهت پاپت دار در دو نوع تحريک الکتريکي و دستي 
مزيت عمده اين شیرها نسبت به شیرهای کنترل جهت اسپول دار ،بدون نشتي بودن  آنها مي باشد .در شیرهای اسپول دار ،به واسطه ساختمان آنها مقداری نشتي بین اسپول و بدنه شیر وجود خواهد داشت.  
شکل) 5-4( نمای برشي يک شیر پاپت دار 2/3 با تحريک الکتريکي و شکل) 5-5( نماد آن را نشان مي دهد. 
 
      
 
     شکل)5-4( نمای برشي شیر کنترل جهت پاپت دار 2/3     شکل)5-5( نماد شیر کنترل جهت پاپت دار 2/3 
 
                                                           
 
همانگونه که در شکل )5-4( مشاهده مي شود، المان مسدود کننده ،ساچمه)1( مي باشد که توسط  فنر) 2( روی نشیمنگاه) 3( قرار مي گیرد. 
در حالت عادی ،P=>A باز و دهانه T بسته مي باشد. شیر مي تواند توسط سلونوئیدو يا به صورت دستي تحريک شود) شیر نشان داده شده در شکل دارای تحريک سلونوئیدی است.( 
هنگام تحريک شیر، پلانجر  )6( توسط اهرم بندی) 5( که در محفظه) 4( قرار دارد، ساچمه را به سمت راست بر خلاف جهت نیروی فنر حرکت داده و ساچمه روی نشیمنگاه سمت راست مي نشیند.حال A=>T باز و دهانه P بسته مي شود. 
پلانجر) 6( توسط دو آب بند حلقه ای  در دو جهت آب بندی شده و فضای موجود توسط يک خط روغن به دهانه P متصل است. بنابراين يک تعادل فشاری برای پلانجر) 6( در دو جهت ايجاد مي شود و برای تغییر وضعیت شیر نیاز به غلبه بر نیروی ناشي از فشار وارده به سطح ساچمه نمي باشد. اين شیر تا ماکزيمم فشار bar 636 مي تواند مورد استفاده قرار گیرد. 
حین تغییر وضعیت شیر ،تمام دهانه ها در يک بازه زماني کوچک به يک ديگر متصل مي شوند) اطلاعات کامل در بخش همپوشاني منفي توضیح داده خواهد شد( .تنوع در حالتهای مختلف عبور جريان در اين گونه شیرها به واسطه ساختمان خاصي که دارند نسبت به شیرهای اسپول دار خیلي کمتر مي باشد. 
برای جابه جاکردن وضعیت های شیر ،مطابق شکل)  5-6( بايد از دو ساچمه استفاده نمود. 
      
 شکل)5-6( نمای برشي شیرکنترل جهت 2/3 پاپت دار با دو ساچمه     شکل)5-7( نماد شیر
 
در وضعیت عادی اين شیر ،A=>T  باز و دهانه P بسته است .در اين حالت ساچمه سمت راست ،توسط نیروی فنر روی نشیمنگاه سمت راست قرار گرفته و ساچمه سمت چپ ،از نشیمنگاه خود بلند مي شود. 
در وضعیت تحريک شده ، ساچمه سمت راست، از نشیمنگاه خود بلند شده و ساچمه سمت چپ، روی نشیمنگاه خود قرار   مي گیرد ،به اين ترتیب P=>A باز و T بسته مي شود. 
جهت تحريک اين شیر ها دو نوع سلونوئید AC و DC مورد استفاده است. بواسطه مشخصه سلونوئیدهای AC و DC ، سلنوئیدهای AC دارای اهرم قابل انعطاف و سلونوئیدهای DC دارای اهرم سخت مي باشند. 
جهت دستیابي به شیر 2/4 لازم است يک شیر با طراحي ساندويچي  استفاده شود .شماتیک شکل های)  5-8( و) 5-9(، عملکرد شیر 2/4 را به صورت ساده نمايش مي دهد. 
قسمت بالايي شکل) 5-8( ،نشان دهنده شیر 2/3 )1( مي باشد و قسمت زيرين ،شیر ساندويچي) 2( را نشان مي دهد . 
در وضعیت عادی ،ساچمه شیر )1(، روی نشیمنگاه خود قرار مي گیرد و به اين ترتیب P=>A باز مي شود .از مجرای A يک خط کنترلي به انتهای اسپول شیر )2( متصل شده است. 
سطح اسپول شیر) 2( از سطح المان مسدود کننده بزرگتر است .به دلیل اين اختلاف سطح، برايند نیروی حاصل از فشار ،منجر به حرکت اسپول به سمت راست و قرار گرفتن المان مسدود کننده، روی نشیمنگاه سمت راست مي شود. به اين ترتیب P=>B قطع و B=>T وصل مي شود.  
شکل) 5-9( شماتیک شیر در زمان تحريک را نشان مي دهد. 
      
     شکل)5-9( وضعیت تحريک شده شیر 2/4 
 
                                                           
با تحريک شیر 2/3،  دهانه P به وسیله ساچمه بسته مي شود و A=>T باز مي شود .از طرفي اسپول شیر زيرين) 2( ،بدون فشار مي شود و فشار روغن،  اسپول را به سمت چپ حرکت داده و باعث بسته شدن B=>T مي شود .به اين ترتیب P=>B و A=>T  ،برقرار مي شود. 
 

ایجاد درخواست